OBECNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při projektování a realizaci záměru je nezbytné vypořádat se s vlivem na dílčí složky životního prostředí.

Zajišťujeme komplexní podporu záměrů v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesnictví a ochrany půdního fondu, včetně přípravy investic.

Investorům poskytujeme poradenství v oblasti financování záměrů.

Obecně zajišťujeme:

 • nezávislou konzultační, poradenskou a znaleckou činnost v oblasti životního prostředí
 • komplexní inženýrský servis „na klíč“ včetně zastupování klientů při jednání s úřady, případně vlastníky dotčených pozemků
 • vyhodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu, zemědělský půdní fond a lesní pozemky
 • ekologický dozor při provádění staveb

 

Příroda a krajina

 • podrobné průzkumy lokality, např. fytocenologické, entomologické, dendrologické, ornitologické
 • zajištění biologického hodnocení a naturového posouzení
 • komplexní vyhodnocení vlivu na přírodu a krajinný ráz
 • návrhy a realizace biotechnických opatření na stavbách
 • záchranné programy a transfery včetně zajištění potřebných výjimek a povolení

 

Dendrologie

 • znaleckou činnost v oblasti oceňování dřevin a porostů – stanovení ceny a výše škody
 • podrobné dendrologické průzkumy dané lokality (podklad pro kalkulaci nákladů, majetkové vyrovnání, povolení kácení)
 • pasporty dřevinné vegetace a návrh komplexního managementu údržby včetně tvorby nákladových rozpočtů
 • projekce a realizace vegetačních úprav

 

Lesnictví

 • ocenění lesních pozemků a porostů
 • stanovení výše škody a újmy na lesních pozemcích a porostech
 • vypracování podkladů pro dočasné a trvalé odnětí PUPFL, vyhodnocení vlivu stavby na PUPFL
 • dotace pro vlastníky lesů
 • činnost odborného lesního hospodáře
 • zpracování systému náležité péče

 

Zemědělský půdní fond

 • komplexní zpracování podkladů souvisejících se záborem půdy v zemědělském půdním fondu
 • vyhodnocení vlivu stavby na ZPF včetně pedologického průzkumu
 • výpočet odvodů při záborech zemědělského půdního fondu