Chráněná území a přírodní stanoviště

Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedený schématický obrázek.

 • obnova a péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,
 • péče o chráněná území (přírodního dědictví),
 • sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví),
 • monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů.

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

 Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedený schématický obrázek.

 • zpracování plánů Územního systému ekologické stability,
 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedený schématický obrázek.

 • zlepšování přirozené druhové, věkové a prostorové struktury lesních ekosystémů.

Realizace přírodě blízkých opatření cílených
na zpomalení povrchového odtoku vody,
protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedený schématický obrázek.

 • stanovit preventivní opatření, včetně zlepšení hydromorfologických podmínek v souladu s plány povodí pro hospodaření s vodou a řešeními blízkými přírodě (např. obnova a údržba řek, povodí, rybníků a mokřadů), tvorba nových a obnova stávajících vodních prvků v krajině a intravilánu,
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi,
 • odstranění či eliminace drenážních soustav,
 • tvorba nových a obnova stávajících vodních prvků v krajině.

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
(pouze veřejný sektor)

Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů udává níže uvedený schématický obrázek.

 • tvorba nových a obnova stávajících vodních prvků v intravilánu,
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, včetně komunitních zahrad,
 • zpracování studií systémů sídelní zeleně.