VEŘEJNÝ SEKTOR
A ENERGETICKÉ ÚSPORY

V rámci uvedených typových projektů jsou podporovány primárně aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Zároveň budou podporovány i aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie. Zlepšení energetické účinnosti ve veřejných budovách a budovách státu, výroba a využití energie z nízkouhlíkových zdrojů ve veřejných budovách a budovách státu.

Dalším cílem je komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a maximálního využiti OZE. Podpora dále klade důraz na zajištění vnitřní kvality prostředí v budově, včetně adaptace na změnu klimatu

Stávající veřejná budova

Jedná se o stávající budovy bez i se zateplením včetně moderních technologií s potřebou energeticky úsporné renovace, instalace technologií včetně elektromobility.
Projekt cílí na snížení energetické náročnosti budov ve veřejném sektoru a jejich adaptaci na změny klimatu, včetně realizace obnovitelných zdrojů energie. Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů, které mohou přinést energetické úspory, udává níže uvedené schéma.

Podpora opatření vedoucích ke zlepšení energetické účinnosti budov, optimalizace spotřeb energií a médií a využití obnovitelných zdrojů energie.

 • stavební úpravy budov vedoucí ke snížení energetické náročnosti obálky budovy,

 

 • komplexní výměny technologií vytápění a přípravy teplé vody na fosilní paliva a elektřiny za obnovitelné zdroje energie, kondenzační kotle na zemní plyn nebo kombinovanou výrobu tepla a elektřiny,
 • technologie k využití odpadního tepla,
 • fotovoltaické systémy,
 • systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • rekonstrukce vnitřní osvětlovací soustavy v budově,
 • systémy zabraňující vnitřnímu přehřívání budovy,
 • systémy eliminující negativní akustické jevy v budově,
 • systémy zelených střech a fasád,
 • systémy k využití dešťové a šedé vody,
 • systémy pro optimalizaci spotřeb energií a médií.

Technologické objekty a veřejné osvětlení

Projekty jsou zaměřeny na technologické úspory energií na veřejném osvětlení, ČOV, zdroje vody, kuchyně, sportovní haly, bazény, zimní stadiony apod.
Cílem je snížení spotřeby technologické energie ve veřejném sektoru, včetně realizace obnovitelných zdrojů energie, snížení energetické náročnosti veřejné infrastruktury. Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů, které mohou přinést energetické úspory, udává níže uvedené schéma.

 • systémy pro optimalizaci spotřeb energií a médií,
 • energetické renovace systémů technologické spotřeby energie,
 • výstavba obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie,
 • ostatní opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu,
 • rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení,
 • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání a využití světelných míst
 • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení
 • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie
 • související opatření umožňující budoucí zapojeni soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj např.:
  – alternativních druhů dopravy,
  – instalaci prvků inteligentní dopravy a její optimalizaci,
  – inteligentních systémů odpadového hospodářství,
  – optimalizace využití energie, vody apod.

Komunitní energetika

Jedná se o systém řízení a provozování budov a zařízení.
Cílem je podpora udržitelných zdrojů energie v tzv. komunitním sektoru a snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie. Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů, které mohou přinést energetické úspory, udává níže uvedené schéma.

Podpora budování komunitních energetických společenství. 

 • optimalizace konečné spotřeby energie,
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie,

 

 • výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZTE, a optimalizace spotřeby energie,
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci,
 • zpracování a distribuci biomasy pro efektivní využití v SZTE nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů,
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie,
 • systémy využívající zelená a modrá opatření z po hledu stavebně technických úprav budov za účelem snížení jejich energetické náročnosti a přizpůsobení se změně klimatu,
 • uplatňování systému aktivního hospodaření s energií,
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Výstavba nové budovy

Výstavba budovy v pasivním energetickém standardu.
Maximální výši dosažitelné dotace u projektů, které počítají s výstavbou pasivních nebo aktivních (plusových) budov, udává níže uvedené schéma.

Projekty jsou primárně zaměřené na podporu energeticky efektivní výstavby budov veřejného sektoru a na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo aktivní (plusové) budovy.

Nákup nových vozidel

Nákup nových vozidel včetně budování infrastruktury.
Cílem je modernizace veřejné dopravy, čistá mobilita = vozidla na alternativní pohon, infrastruktura (vlastní / veřejná), nízko a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, infrastruktura pro veřejnou dopravu. Maximální výši dosažitelné dotace u konkrétních projektů, které mohou přinést energetické úspory, udává níže uvedené schéma.

Podpora čisté mobility výstavbou neveřejné infrastruktury pro alternativní paliva 

 • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy MHD,
 • výstavba dobíjecích stanic pro elektromobily v bytových domech a na veřejných parkovištích,
 • výstavba vodíkových plnících stanic pro vozidla MHD s palivovým článkem,
 • výstavba plnících stanic pro vozidla MHD na alternativní paliva (biometan).

Podpora čisté mobility pořizováním vozidel na alternativní paliva

 • pořízení vozidel MHD s alternativním pohonem,
 • pořízení elektrobusů a bateriových trolejbusů určených pro MHD,
 • pořízení elektromobilů dobíjených elektřinou z OZE,
 • pořízení vodíkových lokomotiv s palivovým článkem pro železniční dopravu.